Algemene voorwaarden 2023 – 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN PUUR! Dans voor mensen met een beperking

Artikel 1: Wijze van betalen
Artikel 2: Lesgeld naar evenredigheid en later instromen Artikel 3: Opzegging
Artikel 4: Restitutie
Artikel 5: Fotografie en video-opnamen
Artikel 6: Privacy

1. Wijze van betalen

Het inschrijfformulier is tevens een machtiging voor betaling van het cursusgeld. In verband met de huidige (onzekere) situatie omtrent Covid-19 kijken wij per periode hoe wij de facturering regelen.

Bij uitblijvende betaling ontvangt u een herinnering. Na nogmaals uitblijven van de betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Als er niet op het verzoek tot betaling wordt ingegaan, kan dit er toe leiden dat de leerling wordt geweigerd in de les. Op het lesaanbod van PUUR! zijn géén kortingsregelingen van toepassing.

2. Lesgeld naar evenredigheid
en later instromen
Inschrijven en instromen kan het gehele cursusjaar. Bij inschrijving betaalt u cursusgeld naar evenredigheid.

3. Opzegging

Kosteloos opzeggen kan ieder gewenst moment. Hiervoor is geen opzegtermijn. Er wordt geen geld terug gegeven voor de resterende lessen. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via puurdans@gmail.com. Graag met vermelding waarom de leerling wenst te stoppen met het volgen van de lessen.

4. Restitutie

In geval van verhindering van een docent zal er een vervangende
docent gezorgd worden. Het inzetten van een andere docent of een vervangende les leidt niet tot restitutie, evenals eigen verzuim.

Indien uw zoon of dochter door een situatie van overmacht niet langer deel kan nemen aan de lessen bestaat de mogelijkheid om restitutie aan te vragen. Dit per mail, wij kijken per situatie of wij de restitutie kunnen toezeggen.

Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden worden deze niet in de facturatie opgenomen. Daarentegen kunnen lessen die wel gegeven zijn maar waar de leerlingen niet aanwezig zijn geweest niet gerestitueerd worden. Door het tekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord dat er achteraf gefactureerd gaat worden. Mocht een leerling voordat de facturatie plaats heeft gevonden vroegtijdig gestopt zijn, worden de gevolgde lessen alsnog gefactureerd.

Wanneer de facturatie na een herinnering nog niet voldaan is worden er administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer de betaling daarna uitblijft zijn we genoodzaakt verdere stappen te ondernemen.

5. Fotografie en vide-opnamen

Tijdens cursussen en activiteiten van en bij PUUR! kunnen foto en video- opnamen gemaakt worden voor publicitaire en commerciële doeleinden, zoals internet, brochures/ folders/ flyers, dag- en weekbladen. Meer informatie staat beschreven in de privacyverklaring van PUUR!. Op het inschrijfformulier is er de mogelijkheid om wel of geen toestemming te geven

voor het gebruik van foto en/ of video materiaal.

6. Privacy

In het kader van de AVG Wet informeren we u dat PUUR! de gegevens, zoals naam, adres, email en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. PUUR! gebruikt de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van inschrijving. PUUR! maakt soms gebruik van de gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, nieuwe informatie rondom de lessen of

aanvullende activiteiten. Op het inschrijfformulier is er de mogelijkheid om wel of geen toestemming te geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en informatieve mails van PUUR!.

PUUR! stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, schade, lichamelijk letsel door ongevallen en/ of verkeerd gebruik van materialen.

Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan de algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Mocht u hierover vragen hebben kunt u een mail sturen naar puurdans@gmail.com.